Utbildningen ger kunskaper och insikter om vilka delvis nya krav som ställs på att leda heterogena grupper. Inledningsvis definieras vad som menas med en mångfaldsorienterad organisation.

Stort fokus i utbildningen kommer att liggera på företagsklimat och organisationskultur och chefers och ledares roll när det gäller att forma detta. Även internRrekryteringsprocessen och hur chefer ta till vara personalens kompetens kommer att granskas ur ett mångfaldsperspektiv.

 

Ansvariga konsulter för detta verktyg:

Gabriella Nilsson Fägerlind, tekn lic
Arbetar sedan 1998 som mångfaldskonsult, med uppdrag i både privat och offentlig sektor. 1995-98 arbetade hon som arbetslivsbevakare för Sveriges Tekniska Attachéer i Detroit, USA och studerade där bl.a. strategier för mångfald i amerikanska organisationer.

Eva Löfgren, tekn mag
Har arbetat med mångfald i arbetslivet sedan 1989 i privat och offentlig verksamhet Under nio år byggde hon upp och var chef för specialförmedlingen Internationella Ingenjörer. Eva har arbetat som lärare i Sverige och Östafrika samt som vårdbiträde i Rinkeby. 1999 medverkade hon i arbetet med DO:s handbok om Aktiva Åtgärder.